Baron Shyrrok

Description:

Baron of Hybourne in the land of Cheolia. Rumored to be leading the rebellion against the fake Emperor.

Brother of Shyrron.

Bio:

Baron Shyrrok

Mindosia SmithRyan007